top of page

AVISO LEGAL

AVISO LEGAL DO CONCELLO DE MUIÑOS

 

Seguindo o disposto no art. 10 da Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE), Reglamento General de Protección de Datos 679/2016 y, Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, a seguinte Información Xeral e Condicións de uso, regulan o presente sitio web www.concellomuinos.com, do que o CONCELLO de MUIÑOS, con N.I.F.: P-3.205.200-C é Titular e Responsable.

 • O CONCELLO DE MUIÑOS presta os servizos propios do Concello tales como: servizo de atención e información ao cidadán, servizos sociais, centro de información á muller, servizo de información á xuventude, axencia de emprego, biblioteca, tramitación de solicitudes, canceira e grupos de emerxencias supramunicipais (XES). Ademais da organización de  diferentes actividades culturáis, deportiva e de ocio.

 • O CONCELLO DE MUIÑOS, con N.I.F.: P-3.205.200-C, é un Concello con domicilio a efectos da presente información en Plaza San Rosendo, nº1, Mugueimes, 32880, Muiños, Ourense; e na actualidade é titular e responsable da explotación, xestión y funcionamento do sitio web www.concellomuinos.com

 • Establécese como medio de comunicación directa e efectiva a dirección de correo electrónicoconcello.muinos@eidolocal.es.  

 • Teléfono: 988 60 92 24   

 • Delegado de Protección de Datos: 

 

1. Usuarios/as:

 

O emprego e/ou acceso a este portal, atribúe a condición de USUARIO/A, que acepta, desde dito emprego ou acceso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflexadas, que serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación de obrigado cumprimento.

O//A USUARIO/A comprométese á observancia e cumprimento rigoroso do aquí disposto, así como a calquera outra disposición legal que fose de aplicación, polo que, se este no está conforme con calquera das condicións, deberá absterse respecto ao emprego do presente sitio web.

 

2. Emprego do portal.

O sitio web www.concellomuinos.com, non esixe inscrición nin rexistro como USUARIO/A para o acceso ó mesmo.

Os datos dos/das USUARIOS/AS obtidos a través do portal, estarán protexidos mediante a adopción das medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a protección dos datos de carácter persoal e evitar a súa modificación, pérdida ou tratamento non autorizado, todo elo, conforme ao establecido na lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal.

O/A USUARIO/A garante que os datos aportados son verdadeiros, exactos, completos e actualizados, sendo responsable de calquera dano o prexuízo, directo ou indirecto, que puidera ocasionarse como consecuencia do incumprimento de tal obrigación. No caso de que os datos aportados pertenceran a un terceiro, o USUARIO/A garante que informou a dito terceiro dos aspectos contidos neste documento o obtido a súa autorización para facilitar os seus datos ao CONCELLO de MUIÑOS  para los fines señalados.

Para facer uso dos Servizos os menores de idade, obterán o permiso previo e/ou autorización dos seus pais, titores ou representantes legais, os cales serán considerados responsables de tódolos actos realizados polos menores ó seu cargo. 

O/A USUARIO/A comprométese a realizar un emprego adecuado dos contidos que o CONCELLO DE MUIÑOS ofrece a través de seu portal, de conformidade coa Lei, as presentes Condicións de Uso, os bos costumes e a orde público, e a non empregalos para: 

 • I. Facer un emprego non autorizado ou fraudulento do sitio web e/ou dos contidos cos fins ou efectos ilícitos, prohibidos nas resentes Condicións, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir o normal uso dos servizos, os equipos informáticos ou os documentos, arquivos e toda clase e contidos almacenados en calquera equipo informático.

 • II. Acceder ou intentar acceder a recursos o áreas restrinxidas do sitio web, sen cumprir las condicións esixidas para dito acceso.

 • III. Provocar danos no sistemas físicos ou lóxicos do sitio web, dos seus provedores ou de terceiros.

 • IV. Introducir ou difundir na rede calquera tipo de virus informático, ou calquera outro sistema físico ou lóxico que sexa susceptible de provocar danos nos sistemas do CONCELLO DE MUIÑOS, dos seus provedores ou de terceiros.

 • V. Intentar acceder, empregar e/ou manipular os datos do CONCELLO DE MUIÑOS, terceiros provedores e outros USUARIOS/AS.

 • VI. Reproducir ou copiar, distribuír, permitir, transformar ou modificar os contidos, a non ser que se conte coa autorización do titular dos correspondentes dereitos ou o teña legalmente permitido.

 • VII. Obter e intentar obter os contidos empregando medios ou procedementos distintos dos que expresamente existen a disposición dos/das USUARIOS/AS.

 • IX. O Usuario comprométese a non transmitir, difundir ou poñer a disposición de terceiros información, datos contidos, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías. Gravacións, software e, en xeral, calquera clase de material que:

  • a) De calquera xeito, sexa contrario, menosprece ou atente contra os dereitos fundamentais e as liberdades públicas recoñecidas constitucionalmente, nos Tratados Internacionais e no resto da lexislación.

  • b) Induza, incite o promova actuacións delitivas, denigratorias, difamatorias, infamantes, violentas ou, en xeral, contrarias a Lei, á moral e boas costumes xeralmente aceptadas á orde pública.

  • c) Induza, incite ou promova actuacións, actitudes ou pensamentos discriminatorios por razón de sexo, raza, relixión, crenzas, idade ou condición.

  • d) Incorpore, poña a disposición ou permita acceder a produtos, elementos, mensaxes e/ou servicios delitivos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes ou, en xeral, contrarios á lei, á moral e ás boas costumes xeralmente aceptadas ou a orde pública.

  • e) Induza o poida inducir a un estado inaceptable de ansiedade ou temor.

  • f) Induza ou incite a involucrarse en prácticas perigosas, de risco ou nocivas para a saúde ou equilibrio psíquico.

 

3. Modificacións

O CONCELLO DE MUIÑOS, reservarase el dereito a realizar, sen previo aviso, as modificacións que considere oportunas no seu portal, podendo cambiar, suprimir ou engadir os contido, así como a forma nos que estes aparezan presentados ou localizados no portal.

O CONCELLO DE MUIÑOS, poderá modificar en calquera momento as condicións de uso aquí determinadas, sendo debidamente publicadas para informar a os/as USUARIOS/AS.

 

4. Responsabilidade​

O CONCELLO DE MUIÑOS, exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web, sempre que esta información fora manipulada ou introducida por un terceiro.

Desde www.concellomuinos.com, é posible que se redirixa a contidos de terceiros sitios web. Dado que o CONCELLO DE MUIÑOS, non pode controlar sempre os contidos introducidos polos terceiros nos seus sitios web, este non asume ningún tipo de responsabilidade respecto a ditos contidos. En todo caso, o CONCELLO DE MUIÑOS procederá á retirada inmediata de calquera contido que puidese contravir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde público, procedendo á retirada inmediata da redirección a dito sitio web, poñendo en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.

Este sitio web revisouse e probouse para que funcione correctamente. En principio, pode garantirse o correcto funcionamento os 365 días do ano, 24 horas ao día. Porén, o CONCELLO DE MUIÑOS, non descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior ou circunstancias semellantes que imposibiliten o acceso á páxina web. 

 

5. Propiedade intelectual e industrial

Tódolos contidos de www.concellomuinos.com, salvo que se indique o contrario, son titularidade exclusiva do CONCELLO DE MUIÑOS e, con carácter enunciativo, que non limitativo, el deseño gráfico, código fonte, logos, textos, gráficos, ilustracións, fotografías, e demais elementos que aparecen na páxina web.

  

O/A USUARIO/A ten prohibida a reprodución, transformación, distribución, comunicación pública e, en xeral calquera outra forma de explotación dos elementos referidos no apartado anterior sen autorización expresa do CONCELLO DE MUIÑOS.

O CONCELLO DE MUIÑOS, resérvase o dereito de exercitar as accións legais que considere oportunas derivadas de calquera emprego ilícito por parte de terceiros dos contidos da súa páxina web.

 

6. Duración

A duración da prestación do servicio do sitio web é de carácter indefinido. Sen perxuízo do anterior, o CONCELLO DE MUIÑOS, resérvase o dereito para, interromper, suspender ou rematar a prestación do servizo do sitio web ou de calquera dos servizos que o integran, nos mesmos termos establecidos para cada unha.

7. Rectificación de datos e Baixa de comunicacións comerciais

Seguindo o artigo 16 do Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, os interesados terán dereito a obter, sen dilación indebida do responsable, a rectificación dos datos persoais inexactos que lle concirnan.  Tendo en conta os fins de tratamento, o interesado terá dereito a que se completen os datos persoais que sexan incompletos.

O destinatario poderá revocar en calquera momento o consentimento prestado á recepción das comunicacións coa simple notificación da súa vontade ao remitente mediante o correo electrónico concello.muinos@eidolocal.es.

 

8. Legislación aplicable e Xurisdicción

 

As presentes Condicións Xerais quedan suxeitas ao ordenamento xurídico español, sometendo calquera controversia aos xulgados e tribunais correspondentes á cidade de Ourense.

O CONCELLO DE MUIÑOS, perseguirá o incumprimento das presentes Condicións de Uso así como calquera emprego indebido do sitio web exercendo tódalas accións civís e penais que lle poidan corresponder e asistan en dereito.

 

 

AVISO LEGAL

AVISO LEGAL DEL AYUNTAMIENTO DE MUIÑOS

 

Conforme a lo dispuesto en el art. 10 de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE), Reglamento General de Protección de Datos 679/2016 y, Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la siguiente Información General y Condiciones de uso, regulan el presente sitio web www.concellomuinos.com, del que AYUNTAMIENTO DE MUIÑOS, con N.I.F.: P-3.205.200-C es Titular y Responsable.

 • EL AYUNTAMIENTO DE MUIÑOS presta los servicios propios del Concello tales como: servicio de atención e información al ciudadano, servicios sociales, centro de información a la mujer, servicio de información a la juventud, agencia de empleo, biblioteca, tramitación de solicitudes, perrera y grupos de emergencias supramunicipales (GES). Además de la organización de diferentes actividades culturales, deportiva y de ocio.

 • EL AYUNTAMIENTO DE MUIÑOS, con N.I.F.: P-3.205.200-C, es una sociedad domiciliada a efectos de la presente información en Plaza San Rosendo, nº1, Mugueimes, 32880, Muiños, Ourense; y es en la actualidad titular y responsable de la explotación, gestión y funcionamiento del sitio web www.concellomuinos.com

 • Se establece como medio de comunicación directa y efectiva la dirección de correo electrónico concello.muinos@eidolocal.es.  

 • Teléfono: 988 456 403

 • Delegado de Protección de Datos: 

 

1. Usuarios/as:

 

El uso y/o acceso a este portal, atribuye la condición de USUARIO/A, que acepta, desde dicho uso o acceso, las Condiciones Generales de Uso aquí reflejadas, que serán de aplicación independientemente de las Condiciones Generales de Contratación de obligado cumplimiento.

El//La USUARIO/A se compromete a la observancia y cumplimiento riguroso de lo aquí dispuesto, así como a cualquier otra disposición legal que fuera de aplicación, por lo que, si éste no está de acuerdo con cualquiera de las condiciones, deberá abstenerse respecto al uso del presente sitio web.

2. Uso del portal

 

El sitio web www.concellomuinos.com, no exige inscripción ni registro como USUARIO/A para el acceso al mismo.

Los datos de los/las USUARIOS/AS obtenidos a través del portal, estarán protegidos mediante la adopción de medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la protección de los datos de carácter personal y evitar su modificación, pérdida o tratamiento no autorizado, todo ello, conforme a lo establecido en la legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal.

El/La USUARIO/A garantiza que los datos aportados son verdaderos, exactos, completos y actualizados, siendo responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de tal obligación. En el caso de que los datos aportados pertenecieran a un tercero, el usuario garantiza que ha informado a dicho tercero de los aspectos contenidos en este documento y obtenido su autorización para facilitar sus datos al AYUNTAMIENTO DE MUIÑOS para los fines señalados.

Para hacer uso de los Servicios los menores de edad, deberán obtener previamente permiso y/o autorización de sus padres, tutores o representantes legales, quienes serán considerados responsables de todos los actos realizados por los menores a su cargo. 

El/La USUARIO/A se compromete a realizar un uso adecuado de los contenidos que el AYUNTAMIENTO DE MUIÑOS ofrece a través de su portal, de conformidad con la Ley, las presentes Condiciones de Uso, las buenas costumbres y el orden público, ya no emplearlos para: 

 • I. Hacer un uso no autorizado o fraudulento del sitio web y/o de los contenidos con fines o efectos ilícitos, prohibidos en las presentes Condiciones, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los servicios, los equipos informáticos o los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo informático.

 • II. Acceder o intentar acceder a recursos o áreas restringidas del sitio web, sin cumplir las condiciones exigidas para dicho acceso.

 • III. Provocar daños en los sistemas físicos o lógicos del sitio web, de sus proveedores o de terceros.

 • IV. Introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar daños en los sistemas físicos o lógicos del AYUNTAMIENTO DE MUIÑOS, de sus proveedores o de terceros.

 • V. Intentar acceder, utilizar y/o manipular los datos del AYUNTAMEINTO DE MUIÑOS, terceros proveedores y otros Usuarios.

 • VI. Reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido.

 • VII. Suprimir, ocultar o manipular las notas sobre derechos de propiedad intelectual o industrial y demás datos identificativos de los derechos del AYUNTAMIENTO DE MUIÑOS o de terceros incorporados a los contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección o cualesquiera mecanismos de información que puedan insertarse en los contenidos.

 • VIII. Obtener e intentar obtener los contenidos empleando para ello medios o procedimientos distintos de los que, según los casos, se hayan puesto a su disposición a este efecto o se hayan indicado expresamente en las páginas web donde se encuentren los contenidos o, en general, de los que se empleen habitualmente en Internet por no entrañar un riesgo de daño o inutilización del sitio web y/o de los contenidos.

 • IX. En particular, y a título meramente indicativo y no exhaustivo, el Usuario se compromete a no transmitir, difundir o poner a disposición de terceros informaciones, datos, contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, software y, en general, cualquier clase de material que:

  • a) De cualquier forma, sea contrario, menosprecie o atente contra los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidas constitucionalmente, en los Tratados internacionales y en el resto de la legislación.

  • b) Induzca, incite o promueva actuaciones delictivas, denigratorias, difamatorias, infamantes, violentas o, en general, contrarias a la ley, a la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público.

  • c) Induzca, incite o promueva actuaciones, actitudes o pensamientos discriminatorios por razón de sexo, raza, religión, creencias, edad o condición.

  • d) Incorpore, ponga a disposición o permita acceder a productos, elementos, mensajes y/o servicios delictivos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes o, en general, contrarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público.

  • e) Induzca o pueda inducir a un estado inaceptable de ansiedad o temor.

  • f) Induzca o incite a involucrarse en prácticas peligrosas, de riesgo o nocivas para la salud y el equilibrio psíquico.

 

3. Modificaciones

 

EL AYUNTAMIENTO DE MUIÑOS, se reserva el derecho de realizar, sin previo aviso, las modificaciones que considere oportunas en su portal, pudiendo cambiar, suprimir o añadir los contenidos que en él se encuentran, así como la forma en que éstos aparezcan presentado o localizados en el portal.

 

EL AYUNTAMIENTO DE MUIÑOS, podrá modificar en cualquier momento las condiciones de uso aquí determinadas, siendo debidamente publicadas para informar a los/las USUARIOS/AS.

4. Responsabilidad

 

EL AYUNTAMIENTO DE MUIÑOS, se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada en su sitio web, siempre que esta información haya sido manipulada o introducida por un tercero ajeno al mismo.

Desde www.concellomuinos.com, es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios web. Dado que el AYUNTAMIENTO DE MUIÑOS, no puede controlar siempre los contenidos introducidos por los terceros en sus sitios web, éste no asume ningún tipo de responsabilidad respecto a dichos contenidos. En todo caso, el AYUNTAMIENTO DE MUIÑOS manifiesta que procederá a la retirada inmediata de cualquier contenido que pudiera contravenir la legislación nacional o internacional, la moral o el orden público, procediendo a la retirada inmediata de la redirección a dicho sitio web, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes el contenido en cuestión.

Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. En principio, puede garantizarse el correcto funcionamiento los 365 días del año, 24 horas al día. No obstante, el AYUNTAMIENTO DE MUIÑOS, no descarta la posibilidad de que existan ciertos errores de programación, o que acontezcan causas de fuerza mayor, catástrofes naturales, huelgas, o circunstancias semejantes que hagan imposible el acceso a la página web. Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. 

5. Propiedad intelectual e industrial

 

Todos los contenidos de www.concellomuinos.com, salvo que se indique lo contrario, son titularidad exclusiva del AYUNTAMIENTO DE MUIÑOS y, con carácter enunciativo, que no limitativo, el diseño gráfico, código fuente, logos, textos, gráficos, ilustraciones, fotografías, y demás elementos que aparecen en la página web.  Igualmente, todos los nombres comerciales, marcas o signos distintivos de cualquier clase contenidos en la página web están protegidos por la Ley vigente.

El/La USUARIO/A tiene prohibida la reproducción, transformación, distribución, comunicación pública y, en general cualquier otra forma de explotación de los elementos referidos en el apartado anterior sin autorización expresa del AYUNTAMIENTO DE  MUIÑOS.

El/La USUARIO/A se abstendrá de emplear medios que puedan suprimir, alterar, eludir o manipular cualquiera de los dispositivos de protección o sistemas de seguridad que están, o puedan estar instalados, y que comporten un riesgo, daño o inutilización del sitio web y/o sus contenidos.

EL AYUNTAMIENTO DE MUIÑOS, se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales que considere oportunas derivadas de cualquier uso ilícito por parte de terceros de los contenidos de su página web.

 

6. Duración

 

La duración de la prestación del servicio del sitio web y de los servicios es de carácter indefinido. Sin perjuicio de lo anterior, el AYUNTAMIENTO DE MUIÑOS, se reserva el derecho para, interrumpir, suspender o terminar la prestación del servicio del sitio web o de cualquiera de los servicios que lo integran, en los mismos términos establecidos para cada una.

 

7. Rectificación de datos y Baja de comunicaciones comerciales

 

Siguiendo el artículo 16 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, los interesados tendrán derecho a obtener, sin dilación indebida del responsable, la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan.  Teniendo en cuenta los fines de tratamiento, el interesado tendrá derecho a que se completen los datos personales que sean incompletos.

 

De conformidad con el artículo 22 de la ley de servicios de la sociedad de la información 34/2002, el destinatario podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones con la simple notificación de su voluntad al remitente. Por ello, se garantiza al USUARIO/A la posibilidad de dejar de recibir información comercial en un plazo máximo de 10 días desde que comunique su voluntad mediante correo electrónico dirigido a concello.muinos@eidolocal.es.

 

8. Legislación aplicable y jurisdicción

 

Las presentes Condiciones Generales quedan sujetas al ordenamiento jurídico español, sometiendo cualquier controversia a los juzgados y tribunales correspondientes a la ciudad de Ourense.

EL AYUNTAMIENTO DE MUIÑOS, perseguirá el incumplimiento de las presentes Condiciones de Uso así como cualquier utilización indebida del sitio web ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le puedan corresponder y asistan en derecho.

bottom of page