top of page

Política de privacidade

RESPONSABLE E DPD

CONCELLO DE MUIÑOS

N.I.F.: P-3.205.200-C

Dirección: Plaza San Rosendo, nº1, Mugueimes, 32880, Muiños, Ourense.

Correo Electrónico: concello.muinos@eidolocal.es

Teléfono: 988456403

 

Delegado en Protección de Datos (DPD): ARIAS AVOGADOS S.C.

N.I.F: J-42.739.680

Dirección: Rúa da Concordia nº1 Entlo A-B, 32003, Ourense

Teléfono: 988 609 224 

Correo Electrónico:  protecciondedatos@ariasavogados.com

 

FINALIDADE

Concello de MUIÑOS, levará a cabo o tratamento de datos coa finalidade  de prestar os servizos do Concello tales como: servizo de atención e información ao cidadán, servizos sociais, centro de información á muller, servizo de información á xuventude, axencia de emprego, biblioteca, tramitación de solicitudes, canceira e grupos de emerxencias supramunicipais (XES). Ademais da organización de  diferentes actividades culturáis, deportiva e de ocio.. Incorporándoos ao sistema de tratamento do que é responsable.

 -Non existirán decisións automatizadas nin se elaborarán perfiles a partir do tratamento dos seus datos.

-Os datos proporcionados ao Concello de MUIÑOS, conservaranse durante o tempo que dure a prestación de servizos.

Ditos datos permanecerán no sistema de tratamento do responsable. Unha vez finalizada a prestación de servizos, os datos personales facilitados destruiranse no prazo de 30 días dende a data de finalización, salvo que por imperativo legal se teña a obrigación de conservarlos

LEXITIMACIÓN

Interese público (art. 6.1 e) RGPD), consentimento expreso (art. 6.1 a) RGPD),  Lei 3/2012, de 2 de abril, do deporte de Galicia, Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.

 

DESTINATARIOS

O AFECTADO/A consinte expresamente a cesión dos seus datos cando sexa necesario para a correcta prestación de servizos, sempre que únicamente se cedan os datos imprescindibles para tal fin. Procederase a ceder datos do AFECTADO/A ás entidades públicas ou privadas necesarias, sempre e cando sexan adecuados e garden relación coa finalidade que se persigue. O consentimento de cesión a terceiros podrá ser revocado en calquera momento mediante comunicación ao Delegado en Protección de Datos, de acordo ao apartado seguinte, DEREITOS

E en concreto podrán ser cedidos a:  Asesoría, Registro y Servicio informático. En caso de necesitar ceder os seus datos a un novo tercerio, solicitarase de novo, consentimento expreso sobre tal cesión en concreto, e no caso de non concederse, non se procederá á cesión, salvo que sea por imperativo legal.

 

-Non se contemplan transferencias internacionáis dos datos.

 

DEREITOS

O afectado/a ten dereito a obter o acceso aos seus datos, á sua rectificación ou supresión, á limitación do seu tratamento, ou a opoñerse ao mesmo, así como á portabilidade dos seus datos, solicitándoo  mediante comunicación ao Responsable de Tratamento, Concello de MUIÑOS, no seu domicilio en  Plaza San Rosendo, nº1, Mugueimes, 32880, Muiños, Ourense, ou a través de concello.muinos@eidolocal.es, ou ben ao Delegado en Protección de Datos, no seu domicilio profesional sito na Rúa da Concordia nº1 Entlo. A-B, 32003, Ourense, na dirección de correo electrónico protecciondedatos@ariasavogados.com, ou a través de https://www.aepd.es/ adxuntando, en ambos casos, fotocopia de documento identificativo (N.I.F., N.I.E., o Pasaporte).

 

PROCEDENCIA

- Os datos poceden do propio afectado/a

 

 

Política de privacidad

RESPONSABLE Y DPD

 

CONCELLO DE MUIÑOS

N.I.F.: P-3.205.200-C

Dirección: Plaza San Rosendo, nº1, Mugueimes, 32880, Muiños, Ourense.

Correo Electrónico: concello.muinos@eidolocal.es

Teléfono: 988456403: 

 

Delegado en Protección de Datos (DPD): ARIAS AVOGADOS S.C.

N.I.F: J-42.739.680

Dirección: Rúa da Concordia nº1 Entlo A-B, 32003, Ourense

Teléfono: 988 60 92 24   

Correo Electrónico:  protecciondedatos@ariasavogados.com

FINALIDAD

El AYUNTAMIENTO DE MUIÑOS tratará los datos de sus clientes/usuarios con la finalidad de incorporarlos al sistema de tratamiento del que es responsable y llevar a cabo la prestación de servicio de atención e información al ciudadano, servicios sociales, centro de información a la mujer, servicio de información a la juventud, agencia de empleo, biblioteca, tramitación de solicitudes, perrera y grupos de emergencias supramunicipales (GES). Además de la organización de diferentes actividades culturales, deportiva y de ocio

 -No existirán decisiones automatizadas ni se elaborarán perfiles a partir del tratamiento de sus datos.

-Los datos proporcionados al AYUNTAMEINTO DE MUIÑOS se conservarán durante el tiempo que dure la relación profesional.

Dichos datos permanecerán en el sistema de tratamiento del responsable. Una vez finalizada la relación profesional, los datos personales facilitados se destruirán en el plazo de 30 días desde la fecha de finalización, salvo que por imperativo legal se tenga la obligación de conservarlos.

LEGITIMACIÓN

Interés público (art. 6.1 e) RGPD), consentimiento expreso (art. 6.1 a) RGPD),  Ley 3/2012, de 2 de abril, del deporte de Galicia, Lei 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

DESTINATARIOS

El afectado/a consiente expresamente la cesión de sus datos cando sea necesario para la mejor prestación del servicio, siempre que únicamente se cedan los datos imprescindibles para tal fin. Se procederá a ceder datos del cliente a las entidades públicas o privadas necesarias, siempre y cuando sean adecuados y guarden relación con la finalidad que se persigue. 

El consentimiento de cesión a terceros podrá ser revocado en cualquier momento con independencia de la prestación de servicios mediante comunicación al Responsable de Tratamiento, de acuerdo al apartado siguiente, DERECHOS.

-No se contemplan transferencias internacionales de los datos.

 

DERECHOS

El afectado/a podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, mediante comunicación al Delegado de Protección de Datos, Arias Avogados, S.C., en su domicilio profesional sito en Rúa Concordia nº1, Entlo A-B, 32003, Ourense o a través de protecciondedatos@ariasavogados.com; ante el Responsable de tratamiento, bien en el domicilio profesional MUIÑOS en Plaza San Rosendo, nº1, Mugueimes, 32880, Muiños, Ourense,  en la dirección de correo electrónico: concello.muinos@eidolocal.es, y si no se obtiene respuesta, directamente ante la AEPD en www.aepd.es adjuntando, en ambos casos, fotocopia de documento identificativo (N.I.F., N.I.E., o Pasaporte).

 

PROCEDENCIA

- Los datos proceden del propio afetado/a

bottom of page